★ 6.25 Finalizado

Makai Toshi Shinjuku

Monster City Shinjuku, Demon City Shinjuku, 魔界都市〈新宿〉

Aventura Terror Romance Shounen Sobrenatural